Všeobecné podmínky vč. ubytování

Právní informace pro penzion Joštovka
Provozovatel / Správce dat: Ing. Lucie Löfflerová, provozovna Penzion Joštovka (dále jen ubytovatel) se sídlem: Joštova 37/8, 586 01 Jihlava
IČO: 75764300 DIČ: CZ8062123850
zastoupená: Ing. Lucií Löfflerovou, majitelkou
kontaktní telefon: +420 608 877 658
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.penzionjostovka.cz


1. Všeobecná ustanovení


Ubytování hostů v penzionu Joštovka se řídí všeobecnými smluvními podmínkami a nevylučují možnost individuálních dohod. Dohoda (smlouva) o ubytování vzniká v okamžiku přijetí písemné či ústní objednávky ze strany hosta. Obě strany (ubytovatel i host) se mohou dohodnout o úhradě zálohy placené předem, a to ve výši 50 % z celkové předpokládané částky za pobyt. Ubytovatel je oprávněn požadovat také uhrazení celé částky předem. Host je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle platebních podmínek zaslaných ubytovatelem.

Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před dnem nástupu k ubytování. V takovém případě je host povinen uhradit plnou cenu za pobyt na místě v okamžiku příjezdu, tj. nástupu k ubytování.


2. Začátek a konec pobytu


Host má právo se ubytovat od 16,00 do 20.00 hodin dohodnutého dne. Ubytovatel má právo v případě, že host nezahájí pobyt do 20,00 hodin dohodnutého dne příjezdu, odstoupit od dohody (smlouvy, objednávky), pokud nebyla individuálně sjednaná pozdější doba příjezdu.

Pokud host zaplatil zálohu na pobyt, zůstane pokoj rezervován do 20,00 hodin dohodnutého dne příjezdu, pokud nebude předem nahlášen jiný čas příjezdu. Pokud bude host první den požadovat pokoj dříve než v 10,00 hodin, pak se předcházející nocleh považuje za první a ubytovatel je oprávněn naúčtovat předchozí noc.

Host je povinen opustit pokoj v den odjezdu nejpozději do 10,00 hodin. Pokud bude host požadovat prodloužení ubytování v den dohodnutého odjezdu do 15 hodin a déle, pak mu ubytovatel naúčtuje 50 % z ceny ubytování za 1 noc.


3. Poskytnutí náhradního ubytování


Ubytovatel může poskytnout hostovi odpovídající náhradní ubytování, pokud je toto pro něj přijatelné, tj. rozdíl v ubytování je malý a důvod náhradního ubytování je oprávněný.

O oprávněný důvod se jedná v případě, že pokoj se stal neobyvatelným nebo si hosté, kteří zde pobývali, prodloužili pobyt, popř. byl tento krok podmíněn zvláštními důležitými provozními opatřeními nebo zásahem vyšší moci.


4. Práva hostů


Uzavřením dohody (smlouvy, objednávky) o ubytování nabývá host práva na obvyklé užívání pokoje, na užívání zařízení penzionu a obvyklou obsluhu. Má právo ubytovat se od 16 hodin dohodnutého dne, pokud není dohodnuto jinak.
Je-li v ceně pobytu zahrnuta snídaně, pak má host v případě, že nevyužije možnosti posnídat, právo na balíček nahrazující snídani. Pokud host neprojeví zájem, nemá nárok na poskytnutí náhradních služeb ani finanční kompenzaci.

Host má právo na přístup ke všem shromážděným informacím o jeho osobě, přístup je umožněn kdykoliv na požádání po prokázání totožnosti hosta. Informace ubytovatel nikdy nesděluje telefonicky ani e-mailem.

Host má právo na informaci jaké osobní údaje o něm ubytovatel zpracovává, za jakým účelem je zpracovává, kdo má přístup k některým nebo všem nashromážděným informacím, jak dlouho ubytovatel osobní data uchovává, jaké jsou lhůty pro výmaz. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a areálu a využívat služby spojené s ubytováním.

Při nástupu obdrží host klíč od pokoje a klíč od hlavního vstupu do penzionu. Host je povinen předejít ztrátě, zničení či poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění těchto klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn hostovi naúčtovat případné sankce za zničení, ztrátu nebo zpřístupnění klíče třetí osobě dle předchozí věty.

Další práva a povinnosti hosta a ubytovatele jsou formulovány v odstavci 5.


5. Provozní práva, provozní doba hotelu a obecná pravidla ubytování


Ubytovací služby je možno zajistit celoročně, mimo vánočních svátků.

Provozní doba penzionu:
7:00 - 9:00 podávání snídaní
16:00 - 20:00 možnost ubytování
20:00 - 07:00 recepce uzavřena

Snídaně jsou podávány v prostorách recepce. Ubytovatel si vyhrazuje právu na změnu otevírací doby v závislosti na ročním období a aktuální obsazenosti hotelu. O změně otevírací doby ubytovatel vždy informuje hosty před příjezdem.
Návštěvy cizích osob na pokojích nejsou povoleny, pokud není nahlášeno recepci jinak. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování. Výjimečně může ubytovatel návštěvy na pokoji povolit, ty musí být řádně zapsány v knize návštěv na recepci.

Noční klid je třeba dodržovat od 22:00 do 7:00 hodin v pracovních dnech, o víkendech a svátcích od 24:00 do 7:00. V nočních hodinách nejsou povoleny návštěvy na pokojích. Při nedodržení ubytovacího řádu a smlouvy je možno předchozí smlouvu zrušit, při závažném porušení ubytovacího řádu je ubytovatel oprávněn hosta z hotelu vykázat a ukončit jeho pobyt bez náhrady nevyčerpaných služeb.

Ve všech objektech penzionu Joštovka platí zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách. Host je povinen bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobily. Stejně tak je host povinen bez odkladu nahlásit případnou škodu, kterou zjistí při prvním vstupu do pokoje, a kterou prokazatelně nezpůsobil. V opačném případě se bude mít za to, že škodu způsobil on a tato škoda bude naúčtována na vrub hosta.

V případě porušení hotelového řádu, host je povinen uhradit náklady na hostem prokazatelně způsobené škody na zařízení ve výši dle závažnosti způsobené škody, dále na vyčištění pokoje či společných prostor, minimálně však ve výši 500,-Kč. V prostorách hotelu je zakázáno zatloukání hřebíků, háčků, manipulace s nábytkem a věšení prádelních šňůr na pokojích.

V areálu penzionu Joštovka platí přísný zákaz používání vlastních elektrických kuchyňských spotřebičů a plynových vařičů pod pokutou 5.000 Kč. Výjimku tvoří malé spotřebiče určené pro osobní hygienu hosta a kancelářskou práci, jako jsou holící strojky,elektrické zubní kartáčky, elektrické spotřebiče na úpravu vlasů, osobní počítače.

Host nesmí v prostorách určených k ubytování a ve společných prostorách hotelu a areálu nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Host nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy v celé areálu hotelu, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

Host je povinen se při příjezdu ohlásit na recepci hotelu a poskytnout osobní údaje vyžadované zákonem č.326/1990 Sb. o ubytování cizinců a zákonem č.565/1990 Sb. o obecních poplatcích. Host bere na vědomí, že k poskytnutí těchto minimálních osobních údajů v rozsahu vyžadovaných výše zmíněnými zákony ubytovatel nepotřebuje souhlas hosta k jejich zpracování.

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize. Při odjezdu je host povinen opustit pokoj do 10.00 hod., zamknout pokoj a klíč odevzdat na recepci penzionu a uhradit případné závazky na jeho účtu.


6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného


Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného je host povinen ohlásit bez odkladu při zjištění poškození. Na pozdější žádosti nahlášené po odjezdu hosta ubytovatel nebude brát zřetel.

Pokud host zanechá své věci na pokoji po odjezdu, jsou zapomenuté věci uloženy na recepci hotelu a zapsány do knihy nálezů. Host má právo zapomenuté věci vyžádat nejpozději do třech měsíců od data odjezdu. Hotel mu na náklady hosta zapomenuté věci zašle poštou.

Po třech kalendářních měsících jsou zapomenuté věci likvidovány. Povinností ubytovatele je vytvořit podmínky pro ochranu věcí, které host vnesl anebo které byly pro něho vneseny do prostor ubytovacího zařízení. Za porušení této povinnosti nese odpovědnost provozovatel.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost od 1. 5. 2018.
Penzion Joštovka

 

footer sim 01

 

footer fb 01 footer insta 01

Všeobecné podmínky vč. ubytování © 20018 Penzion Joštovka

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.